مدال نقره المپیاد شیمی سال 97

دانشجوی رشته پرشکی دانشگاه شهیدبهشتی

تدریس المپیاد شیمی در مدارس