مدال نقره کشوری المپیاد شیمی

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

تدریس المپیاد شیمی در مدارس