مدال طلا جهانی سال ۲۰۱۹
مدال طلا کشوری سال ۹۷
دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران

تدریس در مدارس:
علامه حلی۱ تهران
علامه حلی ۲ تهران
سلطانی ۱ کرج
فرزانگان ۴ کرج
سمپاد ورامین
سمپاد گرگان
سمپاد کرمان
سمپاد شهریار