مهرداد محله

نقره و طلای المپیاد شیمی
دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران
دانشجوی ارشد مدیریت بهداشت علوم پزشکی تهران
سابقه تدریس در مراکز برتر کشور از سال ۹۳