مدال برنز المپیاد شیمی سال 99 (در پایه دهم)

دانش آموز مدرسه شهیدبهشتی بابل