مدال طلای کشوری سال 96

مدال نقره کشوری سال 95

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

تدریس در مدارس انرژی اتمی ، علامه حلی 1 و 2 و 3 ،علامه طباطبایی و….