مدال طلا جهانی سال 2018

مهندس طراحی فرآیندهای شیمیایی

عضو کمیته طراحی سوالات المپیاد ملی هلند

دکتری حرفه ای طراحی فرآیند، دانشگاه دلفت، هلند

کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت انرژی، انستیتو نفت فرانسه، پاریس

کارشناسی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف